Actualitate Administratie

Consiliul Județean Maramureș angajează un Șef serviciu în cadrul Direcției Tehnice și Investiții

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 11 aprilie 2019 (proba scrisă) concurs de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu, grad II, la Serviciul Tehnic Investiții în Infrastructură din cadrul Direcției Tehnice și Investiții.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă specializarea construcții civile, industriale și agricole și specializarea căi ferate drumuri și poduri;
 • Să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
 • Să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Probele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:

 • proba scrisă: 11 aprilie 2019 ora 10.00.
 • Interviu: în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 1 aprilie 2019 ora 16 la sediul Consiliului Județean Maramureș – Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129 și vor conține următoarele:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexă;
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 6. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 126 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *