Actualitate Comunitate

Primăria municipiului Baia Mare face angajări. Ce posturi sunt disponibile și în ce condiții

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă selecția unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială” – POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

-Mediator sanitar- timp parțial 4h/zi, până la data de 15.08.2020;
-Asistent medical comunitar- timp parțial 4h/zi până la data de 15.08.2020;
-Asistent medic cabinet- 2 posturi – timp parțial 4h/zi până la data de 15.08.2020;
-Expert recrutare GT- timp parțial 4h/zi până la data de 15.08.2020.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței mdicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

1. Mediator sanitar: Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, curs de mediator sanitar;
2. Asistent comunitar: Studii postliceale în domeniul “asistență medicală”;
3. Asistent medical cabinet (2 posturi): Studii postliceale în domeniul “asistență medicală” minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
4. Expert recrutare grup țintă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se vor depune la Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) pentru posturile de asistent comunitar și cele două posturi de asistent medic cabinet se solicită și certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul în curs.
(2) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Social Regina Maria, persoană de contact Prunduș Camelia, tel 0262-211949 sau pe e-mail [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *